Zgromadzenie Sióstr Służebnic Wynagrodzicielek NSJ

Nr konta bankowego

PEKAO S.A. V Oddział Lublin

97 1240 1503 1111 0010 7080 8044

Szybki kontakt

Dom Zakonny Instytutu Sióstr Służebnic Wynagrodzicielek Najświętszego Serca Jezusa

ul. Judyma 47
20-716 Lublin, Poland

tel. +48 81 527 70 70

Strona główna

„Uwielbiajcie ze mną Pana!” Ps 33,4

Potrzeba wynagradzania w naszych czasach

Wynagradzanie Bogu za grzechy

AleppoPatrząc na to, co dzieje się wokół nas dzisiaj, dostrzegamy, że misja wynagradzania jest potrzebna, a nawet konieczna również w naszych czasach. Potwierdzają to niepokojące zjawiska zachodzące niemal w każdej dziedzinie współczesnego życia. Doświadczamy ich osobiście i docierają do nas za pośrednictwem mediów. Wystarczy oglądać wiadomości w TV. Ciągle ponawiane są próby podważania uniwersalnych wartości chrześcijańskich, niszczenia etycznych i moralnych podstaw naszej historii, kultury i tożsamości. Takie nurty i ruchy społeczne, jak np. radykalny feminizm, liberalizm, ideologia gender, postępująca ateizacja, przyczyniają się do zacierania w świadomości ulegających im ludzi, jasnego, objawionego przez Boga pojęcia dobra i zła. Tak wielu chce decydować o tym, co jest dobre a co złe, tak wielu wybiera zło, usprawiedliwia je i nazywa dobrem.

AleppoTrwa atak na rodzinę, podstawową wspólnotę życia społecznego, atak na Kościół, którego nauczanie jest wyrzutem sumienia dla tych, którzy go atakują. Prowadzona jest indoktrynacja dzieci, niszczenie ich niewinności, m.in. przez niewłaściwą edukację seksualną, nieodpowiednie bajki, gry, czy podręczniki szkolne. Młodzież jest zachęcana do wolności bez odpowiedzialności, np. podsuwa się środki usuwania konsekwencji ich nieetycznych zachowań (np. pigułkę „po”). W życiu społecznym coraz bardziej zanikają hamulce moralne, zanika szacunek wobec samego siebie, wobec innych ludzi i przede wszystkim wobec Boga. Cierpią na tym również, a może przede wszystkim, niewinni. Efektem hołdowania naszemu egoizmowi jest życie dla przyjemności, dla chwilowego zadowolenia. Nie przynosi ono szczęścia. Powoduje często zaślepienie moralne, prowadzi do różnych uzależnień, przypomina stan odurzenia narkotycznego. Współczesne ubóstwo materialne, duchowe i moralne potwierdza trafność przekonania naszego Ojca Założyciela, że misja wynagradzania będzie ciągle aktualna, nie przedawni się, nie wyczerpie.

AleppoPrzyczyną i zarazem skutkiem zła, którego doświadczamy jest niewłaściwe pojmowanie Boga i odrzucanie Go. A tam, gdzie „nie ma” Boga i systemu wartości opartych na Bożych przykazaniach, na Ewangelii, zły duch zaczyna działać „bez przeszkód”. Bóg dał człowiekowi wolność i szanuje ją, ale jej nadużywanie przysparza Bogu cierpienia. Bóg cierpi z powodu każdej utraconej duszy, każdego utraconego dziecka, bo nas kocha bezgranicznie. On wie, że tylko w Nim możemy zaznać prawdziwego szczęścia i pokoju, ale szanuje naszą wolność, nie przymusza do dobra. Nie pozostaje jednak bierny, zależy Mu na każdym z nas, bez wyjątku, pragnie zbawić nas wszystkich, szuka każdej zagubionej owieczki. On jest tym Ojcem, który codziennie oczekuje powrotu marnotrawnego syna i córki i wychodzi im na spotkanie.

AleppoDo tego powrotu wszelkimi sposobami zachęca i pomaga nam Jezus Chrystus. On jako zadośćuczynienie, jako wynagrodzenie Ojcu za grzechy ludzkości przyjął śmierć na Krzyżu. Jego Mękę powiększała świadomość, że tak wielu ludzi nie skorzysta z daru Jego ofiarnej miłości. On kontynuuje nadal to wynagrodzenie Ojcu, składając ofiarę swego uwielbionego Ciała i Krwi w Eucharystii. On też zachęca nas, abyśmy z Jego Ofiarą łączyli nasze wysiłki, cierpienia, ofiary, modlitwy, nie tylko jako wyraz naszego zjednoczenia z Nim, ale też jako zadośćuczynienie, wynagrodzenie za grzechy nasze i ludzi. Jezus powiedział „Beze Mnie nic uczynić nie możecie” (J 15,5). W ten sposób czyni nas swoimi współpracownikami w dziele zbawienia nie tylko nas samych, ale i wielu ludzi.

 

Konferencja „Zrozumieć FAS”

Konferencja „Zrozumieć FAS” 2017-04-20 - plakat

Konferencja „Zrozumieć FAS. Płodowy Zespół Alkoholowy — stereotypy, dylematy, wyzwania” jest skierowana do wszystkich osób, dla których ważne jest dobro dziecka i rodziny. Wśród poruszonych tematów pojawią się:

  • diagnoza i rozpoznanie objawów FASD,
  • stymulacja polisensoryczna dzieci z FASD,
  • trudności szkolne powiązane z rozpoznaniem FAS,
  • znaczenie pozytywnych więzi rodzinnych dla prawidłowego funkcjonowania dzieci obciążonych rozwojowo,
  • funkcjonowanie dzieci z FAS w placówce opiekuńczo-wychowawczej i w rodzinie adopcyjnej.

Na zakończenie konferencji zostały przewidziane ciekawe warsztaty, które poprowadzą praktycy. Zapisy odbywają się drogą elektroniczną: zrozumiecfas2017@gmail.com

Liczba miejsc ograniczona.

 

Zobacz zdjęcia z konferencji „Zrozumieć FAS”

 

Czcigodny Sługa Boży Antonino Celona, Kapłan, Założyciel Zgromadzenia

Ojciec Święty Franciszek, 5 czerwca 2015 r. przyjął na audiencji Kardynała Angelo Amato, prefekta Kongregacji Spaw Kanonizacyjnych. Kardynał przedłożył papieżowi dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego Antoniego Celona. Ojciec Święty zatwierdził ten dekret i upoważnił do jego ogłoszenia. Zbliża się więc czas beatyfikacji Bożego Sługi, modlimy się o cud za Jego wstawiennictwem.
Czcigodny Sługa Boży Antonino Celona urodził się 13 kwietnia 1873 r. na Sycylii w Ganzirri k. Mesyny. W wieku młodzieńczym wstąpił do seminarium duchownego w Mesynie i 21 grudnia 1895 r. otrzymał tu święcenia kapłańskie. Po święceniach kontynuował studia teologii w Rzymie. Po ich ukończeniu biskup diecezji Oppido Mamertina powierzył mu funkcję osobistego sekretarza i zarazem ojca duchownego w seminarium duchownym. Do Mesyny powrócił 10 sierpnia 1910 r. Został tu spowiednikiem w katedrze i jednocześnie współpracował ze św. Hannibalem Marią di Francia. Gdy groźne trzęsienie ziemi, 8 grudnia w 1917 r., zniszczyło Mesynę, jego główną troską stała się odnowa moralna i duchowa ocalałych mieszkańców, a zwłaszcza młodzieży pozbawionej opieki duszpasterskiej. W tym właśnie okresie przygotował do życia konsekrowanego grupę dziewcząt, z których utworzył Zgromadzenie Służebnic Wynagrodzicielek NSJ. Arcybiskup Mesyny Letterio D'Arigo zatwierdził je w 1918 r. W Mesynie też otwarty został pierwszy dom Zgromadzenia. Bolesne wydarzenia sprawiły, że na pewien czas Założyciel został odsunięty od swego Zgromadzenia. Widział w tym „znak Boży”, znosił go z heroizmem jako dar swej wielkodusznej ofiary, modlitwy i wynagradzania Bogu. Dał w ten sposób świadectwo duchowości, którą kształtował pismem i słowami w pierwszych siostrach Zgromadzenia. Zmarł w Ganzirri 15 października 1952 r.

Czcigodny Sługa Boży Antonino Celona

 

Straż Honorowa - plakat

Jeśli jesteś zainteresowana/-y, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

Ofiary można przekazywać na konto:
PEKAO S.A. V Oddział Lublin

97 1240 1503 1111 0010 7080 8044

 

Nr konta bankowego